MTF SAMARBEIDER MED
  


Et langt liv i scenekunsten

Våren 2018 dannet flere av landets kompetansesentre for scenekunst et nettverk med formål å få nærmere innsikt i hvordan kunstnerskap ivaretas og utvikles mht stadig høyere kompetansekrav, samt ha erfaringsutveksling og samarbeid om kompetansehevende tilbud på tvers av kunstfelt.. Nettverket består av:

Aktiviteter:

 • 2018: Et langt Liv i Scenekunsten, dialogmøte for skuespillere, dansere og musikalartister. Oslo Nye Teater.
 • 2018: møte med Kulturrådet for å informere om sine virksomheter og gi innspill til Kulturrådets støtteordning for Kompetansehevende tiltak/Scenekunst.
 • 2019: Seminar om Praktisk Grensesetting. Ita O`Brien/UK. Dansens Hus.
 • 2019: Seminar om Scenekunsthelse. Bikuben/Det Norske Teatret.
 • 2020: Digital Workshop om Mental Trening m/Anniken Binz.
 • 2020: Å jobbe med Fysiske Endringer/Suzie Davis - Coda festivalen.
 • 2021: Covid Året 2020 - en oppsummeringDEN NORDISKE RØSTEN

Prosjektet DEN NORDISKE RØSTEN er en videreføring av samarbeidet Nordisk musikal nettverk som ble startet i 2018 med støtte fra Nordisk Kulturkontakt. Prosjektet vil gjennom 1,5 år, fra høst 2020, gjennomføre en felles verkstedsløyfe med mål om å gi et gitt antall nyskrevne musikaler og deres opphavere muligheten til å utvikle og arbeide med profesjonelle ressurser ved gjentagende workshops med forskjellige team. Sverige, Norge, og Finland samarbeider for å få frem flere musikaler fra nordiske opphavere og gi dem muligheten til lenger forproduksjonsprosesser, og en vei inn til bestillere og produksjonsbesluttere. Prosjektet lyses ut gjennom Opean Call`s i de deltagende land, slik at opphavere kan søke verksted med sitt verk/prosjekt.


Nettverket har mottatt tilskudd fra:

Nordisk kulturfond: 200 000 dk

Nordisk Kulturkontakt: 45 758 euro

Nettverkets samarbeidspartnere er:


Prosjektets styringsgruppe består av:

 • Staffan Aspegren, Smålands Musik & Teater (SE)
 • Fanny Twardomanski, Scenkonst Öst (SE)
 • Henriette Myhre, Musikteaterforum (NO)
 • Erik Schøyen, Musikkteaterhøyskolen (NO)
 • Jakob Höglund, Lilla Teatern (FI)
 • Johanna Welander, Lilla Teatern (FI)
 • Kinga Szabadvary, Högskolan för scen och musik (SE)

Koordinator for samarbeidet er Lena Uhlander (SE)

Prosjekt eier er Smålands Musik & Teater.

 - 

NORDISK MUSIKAL NETTVERK 

Med støtte fra Nordisk kulturkontakt ble det i 2018 opprettet et nordisk samarbeid med fokus på utvikling av ny musikkdramatikk. Målet med samarbeidet var å styrke den helhetlige musikkdramatiske kompetansen i det nordiske scenekunstfeltet, samt å løfte frem nye nordiske fortellinger i et musikkdramatisk uttrykk.  

I 2018 møttes nettverket til 4 møter for å utveksle erfaringer og kunnskaper, samt gå i dybden på hva som skal til for å utvikle flere nyskrevne verk.

Våren 2019 reiste nettverket bla. på studietur til London for deltakelse på konferansen UK Musical Theatre Conference samt møter med Mercury Musical Developments & Musical Theatre Network.
MTF MUSIKKTEATERVERKSTED

Formålet til Musikkteaterhøyskolen er å utdanne scenekunstnere på høyskolenivå innen det Musikkdramatiske felt. MTF sitt formål er å styrke utøvere og opphavere innen det Musikkdramatiske felt både som scenekunstnere, opphavere, arbeidstakere og kulturelle entreprenører, samt å fremme musikkteateret som kunstform. MTHS og MTF inngikk i 2018 et samarbeid for å bidra til formålene ved å inngå et fast samarbeid ved verksted og prosessarbeid av høy kvalitet under MTFs utviklingsprogram for ny norsk musikkdramatikk, MTF Musikkteaterverksted PROFF.

MTHS og MTF ser samarbeidet som kunstnerisk utviklende for både studenter og det til enhver til gjeldende prosjekt, med mentoring, gode synergieffekter, erfaringsbasert læring og nettverking som prioritert resultat. 

Første verksted i samarbeidet ble gjennomført i januar 2019.


MUSIKKTEATERFORUM
Trosterudveien 33b, 0778 
Oslo, Norway

Organisasjonsnummer: 997 915 828
Powered by Wild Apricot Membership Software